Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár

Szeretettel köszönjük Önt a KLUCH RÓZSA Nagyközségi Könyvtár oldalán!
Az alábbiakban szeretnénk bemutatni a könyvtárunkat.
Elsőként ismerjék meg a könyvtárunk küldetését:

 

„Valóban csodálatos egy igazi könyv ereje!
Nem olyan, mint a kőváros, amely évről évre töredezik,
hanem olyan, mint egy megművelt föld,
a szellem földje amely évről évre, századról századra ott áll,
és minden esztendőben levelet hajt"  - Th. Carlyle

 

Az 1997. évi CXL. törvény 61. § és 2. bekezdése alapján az esélyegyenlőség érdekében, bárhol az országban élő állampolgárnak joga van a számára szükséges információhoz és dokumentumhoz való hozzájutáshoz.

A dömsödi Nagyközségi Könyvtár fő feladatának tekinti, hogy gyűjteménye és szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítson használói számára, a helyi igények figyelembevételével, az információhoz és dokumentumokhoz való hozzájutás tekintetében.

 

A könyvtár munkatársai jelenleg: Szabó Andrea, Csömöri Erzsébet, Király Szilvia és Kovács Orsolya.

Az elmúlt néhány évben a könyvtár több kulturális rendezvényt, gyerekeknek foglakozásokat, ünnepi műsort és kiállítást szervezett, amelyekkel a helyi hagyományok megőrzése, történelmi sorsfordulóinkról való megemlékezés és a nemzeti öntudat ápolása volt a célja.

A könyvtár fő szolgáltatásai: helyben olvasás, kölcsönzés, kulturális előadások és programok, gyerekeknek foglalkozások és mesedélutánok, könyvtári órák.

Telefonszám: 06 24-519-711

Nyitva tartás:

Hétfő:10:00-16:00,
Kedd: 10:00-16:00,
Szerda: 10:00-16:00,
Csütörtök: 10:00-16:00,
Péntek: 10:00-16:00,
Szombat-Vasárnap: ZÁRVA

 

A KÖZPONTI ORSZÁGOS SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA

 

Történelemóra a könyvtárban

 

I.    A könyvtár alapítása és hagyományai

A dömsödi Nagyközségi Könyvtárat 1951-ben alapították. Első könyvtárosa Bábi József, nyugalmazott tanár volt, aki az akkori kultúrotthon egyik kis szobájában összegyűjtött könyveket rendezte, és a könyvtárat is megnyitotta.

1953-ban Kluch Rózsika néni vette át a könyvtár vezetését, aki ilyenformán még alapító tagnak számít. Lelkiismeretes, lelkes munkájával egy rendezett, kedves kis könyvtárat alakított ki. A könyvkészlet lassan gyarapodott, kialakult a szabadpolcos állomány. A bővülő könyvtárkészlet megkívánta, hogy a könyvtár nagyobb helyiséget kapjon, ami meg is történt a kultúrotthonon belül.

1965-ben létrehozták Dabon a fiókkönyvtárat, hogy a község déli része is ellátott legyen könyvtári tekintetben. A 70-es évek elején tervszerű állománygyarapítási tendenciák következtében mind a kötetszám, mind az olvasói létszám növekedésnek indult. A könyvtár munkatársai ekkor Mucsi Kálmánné , és Tokaji Mária voltak. A könyvtár kezdetektől jó kapcsolatot ápolt az iskolával, hiszen az olvasók nagy része tanuló volt. Ezt a könyvtár rendezvényei, közös pályázatok, elősegítették. 1976-ban vette át a könyvtár vezetését Botyánszky Mihályné.

A 80-as években jelentkezett a könyvtárak réme, a zsúfoltság. Már nem volt elegendő hely a könyvek elhelyezésére a polcokon. Ezzel a problémával egy időben készültek a tervek az új művelődési ház felépítésével kapcsolatban. 1984-ben Botyánszky Mihályné nyugdíjba vonult, Tokaji Mária sajnálatos körülmények között elhunyt. Az új munkatársak: Dr. Kapronczai Istvánné és Szabó Andrea.

Időközben az elképzelések megvalósultak: Hozzákezdtek az új művelődési ház építéséhez. A régi kultúrotthon elbontási terve miatt ki kellett költöznie a könyvtárnak a megszokott helyéről. Átmeneti megoldásként Dabra kellett költöznünk, a volt Szociális Otthon épületébe. Nagyon nehezen tudtuk megoldani, hogy elférjünk, mert nagyon pici volt itt a hely. A könyvespolcok a plafonig nyúltak. Mindennek ellenére nyugodt és barátságos volt a környezet, kellemes volt az olvasóknak, és a könyvtárosoknak egyaránt. 1984-től 1990-ig működött itt a könyvtár. Dr. Kapronczai Istvánné gyes-ideje alatt, D.Nagy Judit lett a könyvtár munkatársa .
1990-ben elkészült az új művelődési ház, ahol a könyvtár nagyobb termet kapott. Indulhatott az előzőnél nem kevésbé fárasztó költözködés. Újra dobozokba pakoltuk a könyveket, leszereltük a polcokat, és kezdődött előröl a hurcolkodás. A visszaköltözési munkálatok után már kultúrált körülmények között kezdhettük meg munkánkat. Dr. Kapronczai Istvánné , majd D. Nagy Judit munkaviszonya megszűnt. 1991-ben a könyvtárban újabb munkatársak üdvözölhettünk , Markóné Zöldág Ágnest, illetve később Vass Ilonát.

Az évtizedek gyorsan teltek, Vass Ilona könyvtáros, elkerült a könyvtártól és a Petőfi Múzeumban folytatta munkáját ahol jelenleg is vezetőként dolgozik.

A  könyvtár munkatársai jelenleg Markóné Zöldág Ágnes, Szabó Andrea és Sallai Judit. Az elmúlt néhány évben a könyvtár több kulturális rendezvényt, ünnepi műsort, kiállítást szervezett amelyekkel a helyi hagyományok megőrzése, történelmi sorsfordulóinkról való megemlékezés és a nemzeti öntudat ápolása volt a célja.

Mi szeretjük ezt a könyvtárat. Elődeink lelkiismeretes munkája nyomát őrzik ezek a könyvek. Szeretnénk megőrizni azt a szellemiséget, amit ez a könyvtár sugall. Feladatunknak tekintjük, hogy a könyvtár hagyományos arculatát megőrizzük , biztosítva emellett az információkeresés korszerű, új módszereit is. Mindez akkor sikeres, ha az olvasó elmondhatja: jól érzi magát a könyvtárban.

Néprajzi tárlat látogatható a könyvtár helytörténeti gyűjteményében, amelyet nyitva tartási időben, látogatható. A gyűjtemény KOVÁCS LÁSZLÓ tanító úr gyűjteménye, amelyet az 1950-es évektől, Dömsödön gyűjtött össze a helyi lakosok, mindennapi használati eszközeiből. Jórészt a falusi, néprajzi kultúrát tükrözi a kiállított tárgyak.

Érdeklődők számára lehetővé tesszük mind a könyvtár, mind a néprajzi gyűjtemény látogatását csoportok számára, előre bejelentett időpontok alapján.

 

II.    A könyvtár küldetése és kapcsolatrendszere

2.1 A küldetés meghatározása
A dömsödi Nagyközségi Könyvtár fő feladatának tekinti a település lakosainak legszélesebb köre számára biztosítani a lehetőséget a magyar és egyetemes művelődés egészének hozzáféréséhez, az önműveléshez, információkereső tájékozódáshoz. Teszi ezt a rendelkezésre álló minden eszközével: saját dokumentum állományával, számítógépes internet hozzáféréssel, és más könyvtárak elérhető adatbázisainak használatával. A könyvtár segítséget nyújt olvasóinak a magyar és egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önműveléshez. Hátteret biztosít az általános tájékozódáshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
Állományát folyamatosan és tervszerűen gyarapítja és feltárja. A könyvtár különös figyelmet fordít az oktatás különböző szintjeiben résztvevők dokumentummal való ellátására, valamint információval való ellátásra. Munkánkkal segítjük az oktató-nevelő munkát, a tanulást és világnézeti tájékozódást, a napi friss hírekhez, információkhoz való könnyű hozzáférést. A könyvtár szerepet vállal a község szellemi életében, múltjának feltárásában, írásos és tárgyi emlékek gyűjtésében és őrzésében.

2.2    A könyvtár küldetése 
A könyvtár az emberi tudásanyag és kultúrkincs egyetemes őrzőhelye, szimbóluma. A tudást magát képviseli, a tudományokat népszerűsíti és szolgáltatja az emberek számára.  Fontosnak tartjuk az emberek közötti jó kapcsolatok ápolását. A könyvtár olyan hely, ahol számunkra minden megbecsült, fontos személy.

A könyvtár a művelődési központ részeként a falu szellemi életének információs központja.

2.3    A könyvtár kapcsolatrendszere
A dömsödi Nagyközségi Könyvtár jó kapcsolatokat ápol a kultúra és oktatás egyéb területein működő intézményekkel, egyesületekkel, alapítványokkal. Elsődlegesnek tekintjük az általános iskolával való szoros kapcsolattartást. Tekintettel arra, hogy a könyvtár az általános iskola alsó tagozatával egy épületben helyezkedik el, az itt tanító pedagógusokkal napi kapcsolatban vagyunk. A könyvtár olvasóinak fele gyermek, azaz tanuló. A könyvtár működésénél fontos szempont, hogy gyermekközpontú legyen. Szintén szoros együttműködés valósul meg a művelődési központtal, amellyel közös célunk a lakosság kulturális életének biztosítása, szolgálata.

A Dömsödön működő alapítványok,egyesületek amelyek a község szellemi életének felvirágoztatásán fáradoznak,szintén partnerként kezelik a könyvtárat. Közös rendezvényeken együttműködés valósul meg az intézmények, egyesületek között.

 

III.    Kihívások,eredmények

3.1 A működés alapja, szelleme, felelőssége
A működés alapja, az információszolgáltató munka. Szellemiségét az emberközpontú szolgáltatás jellemzi. A könyvtár munkája nem teljesítmény-és haszon orientált. A könyvtár a könyveken keresztül nevel és formálja az embereket. Ennek eredménye és sikeressége üzleti mércével nem mérhető. A könyvtár felelőssége, hogy minden olvasó hozzájusson a neki megfelelő könyvhöz, információhoz,hogy eredménytelenül, válasz nélkül az olvasó ne távozzon. Korunk felgyorsult tempójú világában sokrétű követelményrendszernek kell megfelelni minden könyvtárnak. Gyors és pontos információt kell szolgáltatni. Ehhez a  könyvtárosnak rugalmasnak, jól felkészültségűnek kell lennie. A könyvtáros a pályakép a változó elvárásoknak megfelelően jelentős változáson ment keresztül az utóbbi évtizedekben.

A könyvtárosoknak meg kell felelniük az új kihívásokkal szemben támasztott követelményeknek. Csak felkészült, a szükséges ismeretekkel rendelkező könyvtáros lehet partnere az információt kérő olvasónak. A könyvtáros szakmai elhívatása olyan pályakép, amely alkalmas a 21. század könyvtári használói igényeinek partnerkénti kielégítésére. Rendelkeznie kell a szakmai és általános ismeretek mellett olyan speciális képességekkel is, amely empatikussá teszi a hátrányos helyzetű könyvtárhasználókkal történő kommunikációra.

3.2    A könyvtár működési környezete
Könyvtárunk a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ épületén belül működik. Területileg kedvező, központi helyen található, amely a község minden területéről könnyen megközelíthető. Mind külső, mind belső környezete esztétikus, kellemes. Szeretnénk olyan légkört biztosítani a könyvtárnak, hogy mindenki jól érezze magát (demokratikus működési környezet). Ezt fokozott beruházást igénylő fejlesztésekkel még korszerűsíteni lehet.

 

IV.     A könyvtár stratégiai és hosszú távú céljai

A könyvtár alapvető célja, hogy mindig a tudás, az emberi kultúra folyamatos sugárzását képviselje az emberek felé. Akkor ideális ez a folyamat, ha a lakosság széles rétegei használják a könyvtárat. A jövőben a könyvtár szeretné fokozni felkészültségét, hogy partner legyen az élethosszig tartó tanulásban, a gyermekek olvasóvá való nevelésében, a fizikailag hátrányos helyzetűekkel való bánásmódban, a közéletben való részvételben. Ennek megfelelően szeretnénk folyamatosan bővíteni dokumentum állományunkat, a könyvtár technikai felszereltségét, alapvetően biztosítani az anyagi feltételeket az intézmény további zavartalan működéséhez. A könyvtárosnak folyamatosan friss szakmai felkészültségére ügyelünk. A stratégiai működés alapvető feltétele a biztos gazdasági finanszírozás, amely mind a működést, mind a fejlődést biztosítja.

 

V.    A küldetésnyilatkozat aktualizálása

A Nagyközségi Könyvtár Küldetésnyilatkozatát szükség esetén soron kívül, de legalább 5 évenként aktualizálja.

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében