Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Tájékoztatók, ügyleírások

Valamennyi ügyintézési típusról az alábbi helyen bővebben kaphatnak felvilágosítást:
www.magyarorszag.hu

Termőföldekre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jogok gyakorlásának szabályai

2002. február 22-én lépett hatályba a 16/2002. (II.18.) Korm. Rendelet, amely a termőföldek és a tanyák elidegenítése és haszonbérbeadása esetére ír elő a tulajdonos számára kötelezettségeket.
A rendelet szerint a termőföld vagy tanya tulajdonosa az ingatlanra vonatkozó vételi vagy haszonbérleti ajánlatot köteles az elővásárlásra vagy előhaszonbérletre jogosultakkal közölni, méghozzá teljes terjedelmében.
Ennek érdekében az ajánlat egy eredeti és másolati példányát - a kifüggesztésre irányuló kérelemmel együtt - tértivevényesen meg kell küldeni az önkormányzat jegyzőjének, vagy átvételi igazolás ellenében át kell adni. Ezt követően az ajánlat 8 napon belül kifüggesztésre kerül az önkormányzat hirdetőtáblájára 15 napig. Az elővásárlásra / előhaszonbérletre jogosultak ezen időszak alatt tehet az ajánlatot elfogadó vagy elutasító nyilatkozatot. Ha nem nyilatkozik, vagy a határidő leteltével teszi, az úgy tekintendő, mintha az elővásárlási/előhaszonbérleti jogáról lemondott volna.
A határidő lejártát követően a jegyző az ajánlatot záradékkel látja el, amely igazolja a kifüggesztés megtörténtét, majd az ajánlat eredeti záradékolt példányát, az esetlegesen beérkezett nyilatkozatokkal és iratjegyzékkel együtt a levételt követő nyolc napon belül tértivevénnyel megküldi a tulajdonosnak, vagy meghatalmazott képviselőjének. Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalában a fenti eljárást átruházott hatáskörben Sebrek József folytatja.

Letölthető kérelem és nyomtatványokA szabálysértési eljárás

A szabálysértési eljárás kétféle módon indulhat meg: lakossági feljelentés alapján vagy hivatalból, amikor a hatóság maga észleli valamely szabálysértési tényállást megvalósító magatartás elkövetését. Léteznek ún. magánindítványos szabálysértések, amelyek csak és kizárólag a sértett kívánságára indulhatnak meg, illetőleg csak ilyen kívánságra folytathatók. Magánindítványnak kell azonban tekinteni a sértett mindazon nyilatkozatát, amely az elkövető megbüntetésére irányul.
A szabálysértési törvény rendelkezései szerint az eljárás megindulását követő harminc napon belül le kell folytatni az eljárást, de ez szükség esetén további harminc nappal meghosszabítható.
A határidőbe azonban a felfüggesztés ideje nem számít bele.
Az eljárás során kell lefolytatni a bizonyítási eljárást, amely során a hatóság szükség szerint az eljárás alá vonattat illetve tanúkat hallgat meg, személt folytat, iratot vagy egyéb tárgyi bizonyítási eszközt használ fel, illetve szakértőt vesz igénybe. A bizonyítás célja minden esetben, hogy a határozatban megtestesülő döntés kellően alátámasztott legyen. Fontos, hogy a hatóság által megidézett személy az eljárási cselekményen k ö t e l e s megjelenni, ellenben bírsággal sújtható, illetve ismételt távolmaradás esetén - amennyiben eredményesen nem tudja távolmaradását igazolni - a rendőrség igénybevételével elővezettethető.
Az elsőfokú eljárás határozat meghozatalával és annak közlésével zárul. Ez ellen panaszt és kifogást lehet benyújtani az eljáró hatósághoz, de elbírálni már az illetékes ügyészség illetve a bíróság fogja.
A szabálysértési eljárás ingyenes két kivétellel, a magánlaksértés illetve a becsületsértés miatt indult eljárás kezdetén 3.000-Ft illetéket kell leróni.
Szabálysértési eljárást nem csak az önkormányzati jegyző, hanem más szervek, például a rendőrség, a vám- és pénzügyőrség, stb. is folytathat. Amennyiben a feljelentés megtétele után derül ki, hogy a hatóságnak nincs hatásköre a konkrét ügyben, úgy azt meg kell küldenie (áttétel) annak a szervnek, amely hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalában a szabálysértési eljárást a jegyző megbízásából dr. Bencze Zoltán folytatja.A birtokvédelmi eljárás

A birtokvédelmi eljárásnak kettős célja van, egyrészről szolgálja az eredeti birtokállapot helyreállítását, másrészről pedig a birtokháborítót eltiltja a birtokot sértő magatartásától. A magyar jog két féle birtokvédelmi eljárást ismer: a bíróság előttit és az államigazgatási úton történőt, amelyet a jegyző folytat le.
Birtokvédelemért fordulhatnak egy éven belül mindazon birtokosok (aki lehet a dolog tulajdonosa, bérlője, stb.) akiket a birtokuktól jogellenesen megfosztottak, vagy birtoklásukban zavarnak. Az egy éves határidő letelte után birtokvédelmi eljárás csak a bíróságon indítható.
A zavarás több féle módon nyilvánulhat meg, lehet a zaj, a bűz, a csapadékvíz átcsorgása is.
A hatóság az eljárás során bizonyítást folytat le, befejezését követően hozza meg a határozatot. Az a fél, aki a jegyző határozatát sérelmesnek tartja, a közléstől számított 15 napon belül kérheti a bíróságtól a határozat megváltoztatását.
Fontos, hogy a határozatot három napon belül végre kell hajtani akkor is, ha az érdekelt fél keresetet indított ellene az illetékes bíróságon.
Az államigazgatási birtokvédelmi eljárás megindítása esetén a kérelmezőnek 2.200-Ft-os illetéket kell fizetnie.
Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalában a birtokvédelmi eljárást a jegyző megbízásából dr. Bencze Zoltán folytatja.