Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Dömsödi Nagyközségi Óvoda

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Dömsödi Nagyközségi Óvoda
Székhelye, postai címe: 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A.

Telefonszám (titkárság): 06/24/436-116, 06-20-222-3223
Fax.: 06/24/436-116
E-mail címe: domsodiovi@kevenet.hu
Honlapja: www.domsod.hu

Ügyfélfogadás rendje/fogadóórák: minden hónap első keddjén: 1400 – 16 00 óráig.

Egyéb esetekben munkanapokon, vagy előzetes egyeztetés alapján.

 

 1. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
  Szervezeti és Működési Szabályzat (feladatok)

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

Intézményvezető: Madarász Mária

Intézményvezető helyettes: Pergel Renáta

Elérhetőségeik:
Székhelye, postai címe: 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A. 

Telefonszáma: 06/24/436-116

                        06-20-222-3223
Fax.: 06/24/436-116
E-mail címe: domsodiovi@kevenet.hu

 

Tagóvoda vezető: Zsidai Mónika

Tagóvoda postai címe: 2344 Dömsöd Szabadság utca 92.

Telefonszáma: 06-24-436-630

                       06-20-220-0541
E-mail címe: dabiovi@kevenet.hu

 

Óvodatitkár: Sörös Mónika

Telefonszám: 06-24-436-116

                      06-20-222-3223

E-mail cím: ujovi@kevenet.hu

 

1.2. Felügyelt költségvetési szervek
Nincs.

 

1.3. A szerv többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
Nincs

 

1.4.Közalapítvány adatai
Nincs az intézmény által alapított közalapítvány

 

1.5. Lapok
Nincs az intézmény által alapított lap

 

1.6. Felettes felügyeleti törvényességi ellenőrzést szerv:

Fenntartó: Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.

Telefonszáma: 06/24/523-123

Polgármester: Bencze István

 

1.7. Költségvetési szervek

Nincs az Intézmény által alapított költségvetési szerv

 

 1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  2.1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
 • évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről
 • A 2011. évi CXC. Törvény végrehajtási rendeletei:
 • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények Névhasználatáról
 • 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 326/2013. (VIII.30.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 249/2015. (IX. 8.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról rendelet végrehajtásáról
 • 137/2018. (VII.25.) Kormányrendeletre, ami az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szól
 • évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
 • évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségi szervek feladat –és hatásköreiről
 • évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

 

Alapító Okirat

Adatvédelmi szabályzat

Másolatkészítési szabályzat

Pedagógiai program

Házirend

 

2.2 Önként vállalt feladatok
Nincsenek.

2.3 Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Az Intézménynek nincs hatósági jogköre.

 

 

Közszolgáltatások

2.4.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

Jogszabályban meghatározott közfeladat: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó nevelő intézmény.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (6) bek. szerinti óvodai ellátás, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott óvodai feladatok.

Alapfeladat: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

 • Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
 • Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
 • Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
 • Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

 

2.5.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

 1. évi CXC. törvény a köznevelésről
 2. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

 

2.6.Az Intézmény által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások díjának és abból adott kedvezmények mértéke

 1. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 

A szerv nyilvántartásai

2.7.Az intézmény által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok illetve nyilvántartások jegyzéke

 • Munkaügyi nyilvántartások
 • A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR – ben található meg, a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján. 
 • óvodai ellátottak, gyermekétkeztetés igénybe vevők személyes és különleges adatai
 • Törzskönyv.

 

2.8.Az intézmény által –alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái:

 • személyes adatok, különleges adatok

 

2.9.Az intézmény által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 • nem nyilvános adatok
 • jogszabályban [1997. évi XXXI. tv., 2011. évi CXC. tv.,2011. évi CXII. tv.; 235/1997. (XII.17.) Korm.rendelet) meghatározottak szerint.

 

2.10.Nyilvános kiadvány

Az intézmény nyilvános kiadvánnyal nem rendelkezik

 

2.11.Döntéshozatal

Az intézmény nem testületi szerv

 

2.12.A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az intézmény nem testületi szerv

 

2.13.Hirdetmények, pályázatok: 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása

Az intézmény jelenleg nem írt ki pályázatot.

 

2.14.Hirdetmények

Nincs közzétett hirdetmény közlemény

 

2.15. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények szabályzata

Az igénylő e-mailban, postai úton, telefonon, faxon és személyesen igényelheti közérdekű adatok, dokumentumok megismerését.

Az eljárásra az intézmény „Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének, valamint a közérdekű adatigénylésről szóló szabályzata”foglaltak az irányadók.

2.16. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében az illetékes elérhetősége:

Madarász Mária intézményvezető

Telefonszám: 06-20-222-3223

E-mail cím: domsodiovi@kevenet.hu

2.17.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás intézményre vonatkozó adatai: nem volt

2.18.Közzétételi listák

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm.  rendelet 23 § (1) és (2) bekezdése alapján az intézmény rendelkezik kötelező közzétételi listával.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

 1. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos-  nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása: nem volt

3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései: nem volt ilyen ellenőrzés

3.1.3. Egyéb ellenőrzések vizsgálatok:

3.2. Költségvetések, éves költségvetési beszámolók
Év    Költségvetés    Éves költségvetési beszámoló      

2019.    2019. évi    2018. évi

 

3.3. A foglalkoztatottak (létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések)

Az intézménynél foglalkoztatottak (létszám, illetmény, juttatások, és költségtérítése) adatait a költségvetési beszámoló tartalmazza.

 

3.3 Támogatások

Az intézmény nem nyújt támogatást.

 

3.4 Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések
Nincs.

 

3.5 Közbeszerzési információk
Nincs

 

3.6 Nettó 5 millió forint feletti egyedi értéket elérő szerződések
Nincs