Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Pályázat - vízparti ingatlan értékesítésére

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata (Székhelye: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.) 1/1 tulajdoni hányadában lévő, 2710 hrsz-ú, természetben a Dömsöd, Alsódunaparton lévő, 1545 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant kétfordulós nyilvános pályázat keretében kívánja értékesíteni.

Az ingatlan Pest megye déli részében, Dömsöd nagyközség belterületi részén található, a településközponttól 1000 méterre, az Alsó-Dunaparton (tulajdoni lap szerint: Ponty utca). Könnyedén megközelíthető az ingatlanig aszfalt burkolatú, közepes minőségű út vezet. Környezetében családi házas és hétvégi házas ingatlanok egyaránt megtalálhatóak. Az ingatlan mögött üres, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló terület látható. A településrészen a villany és földgáz közművek vannak kiépítve. A vizsgált 2710 helyrajzi számú belterületi ingatlan összesen 1545 m2 térmértékű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű.

Tulajdonságait tekintve szabályos formájú, síkfelületű, füves felszínű, kerítéssel körbekerítve nincs.

Közvetlen vízparti fekvésű, széles utcafrontú.

Szabályozási terv szerint a terület „Üh-1” hétvégi házas üdülőterület besorolású, oldalhatáros beépítési móddal, 20%-os megengedett legnagyobb beépítéssel, 4,5 méter megengedett legnagyobb épületmagassággal.

Közmű helyzet:
Vízellátás: nincs kiépítve
Áramellátás: közhálózatról megoldható
Gázellátás: közhálózatról megoldható
Csatornahálózat: nincs kiépítve

Az ingatlan paraméterei:
Megnevezés: kivett beépítetlen terület
Hrsz.: 2710
Területe: 1545m2
Minimál: 23.175.000-Ft (becsérték szerint)

A pályázatra benyújtott  ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes nyilatkozatát különösen:

  1. a) a pályázó adatairól
    b) a pályázati feltételek és az értékelés elfogadásáról
    c) a vételár, vagy ellenszolgáltatás összegéről

Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség).

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó nyilatkozatát zárt borítékban, legkésőbb 2020. április 30. (csütörtök) 12 óráig van lehetősége benyújtani a Dömsödi Polgármesteri Hivatalban (21344 Dömsöd, Petőfi tér 6.) személyesen, vagy postai úton. Postai benyújtás esetén a benyújtásra nyitva álló határidő akkor tekinthető megtartottnak, ha az ajánlatot tartalmazó postai küldemény a benyújtási határidő végéig megérkezik.

A pályázatok bontására 2020. május 4-én 10:00 órakor a Dömsödi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében kerül sor.

A bírálati szempont a legmagasabb vételár elérése.

A pályázat kiírója a pályázatok bontását követően, amennyiben több érvényes ajánlat érkezett, úgy az ajánlattevők között árverést tart.

A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, vagy az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő letelte előtt visszavonja.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban  mint ajánlattevő megjelölésre került.

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) a vételárra tett ajánlaton kívül nincs lehetőség!

A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes.  Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár 60 napon belül esedékes.

A pályázat kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adásvételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

A nyertes ajánlattevőnek szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a Dömsödi Polgármesteri Hivatal +36 24 523-134 és a +36 24 523-120 telefonszámain és a domsod@domsod.hu email címen lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik a www.domsod.hu honlapra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.