Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Az új veszélyhelyzeti intézkedésekről – 2. rész

Az új veszélyhelyzeti intézkedésekről – 2. rész

A november 10-én bevezetett veszélyhelyzeti intézkedések összefoglalóját folytatom ebben a cikkben.

ÜZLETEN KÍVÜLI KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ÉS CSOMAGKÜLDŐ KERESKEDELEM

 

A Kormány kedvezményeket tett ebben az időszakban a lakosság ellátása céljából az üzleten kívüli és a csomagküldő kereskedelmet illetően.

A veszélyhelyzet idején ugyanis a vendéglátó üzlettel és a napi fogyasztási cikkeket árusító üzlettel üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül is folytathatóvá vált, függetlenül attól, hogy az üzletek tulajdonosai vagy más külső személy végzi-e, és akár élelmiszerre is vonatkozhat.

A csomagküldő kereskedelem pedig ebben az időszakban a lakosság ellátása céljából teljes mértékben bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül is folytatható.

Két megszorítás van azonban mindkét esetben:

 • csak napi fogyasztási cikk és vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék forgalmazható így;
 • termékbemutatók nem szervezhetők vagy tarthatók.

A személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltatóknak az üzleten kívüli vagy csomagküldő kereskedelem fenti eseteire vonatkozó meghatározott szerződés alapján végzett tevékenységük során a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben, valamint ha a  helyi önkormányzat a  közigazgatási területén rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatást folytató vállalkozások működését, akkor az ilyen rendeletben foglalt előírásokat nem kell alkalmazni.

 

A HONVÉDSÉG KÖZREMŰKÖDÉSE

 

A Honvédség a veszélyhelyzet ideje alatt a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel közreműködve részt vehet egyes feladatok ellátásában. Ezek:

 1. egyes kijelölt létesítmények őrzése, védelme,
 2. közreműködés a veszélyhelyzeti védelmi intézkedések betartásának ellenőrzésében és
 3. közterületi járőrszolgálatot ellátása.

Így ismét előfordulhat, hogy az utcákon katonákkal, katonai rendészekkel találkozhatunk, bár ez nem nálunk lesz jellemző. Tőlük sem kell tartani, a szerepük a segítség a másik két jelenleg nagyon leterhelt szervezet részére.

 

A Kormány a 485/2020. (XI.10.) Korm. rendelettel kedvezményeket is megállapított a vállalkozások/vállalkozók számára.

 

Ezek első csoportját az adófizetési kedvezmények alkotják.

Az adófizetési kedvezményekre csak azok a kifizetők jogosultak, akik az alábbi tevékenységek valamelyikét tényleges főtevékenységként gyakorolják (Tényleges főtevékenységnek a rendelet alkalmazásában azt a  tevékenységet kell érteni, amelyből a  kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak e  rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a  legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.):

 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610)
 2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621)
 3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630)
 4. Filmvetítés (TEÁOR 5914)
 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230)
 6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551)
 7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001)
 8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002)
 9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004)
 10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102)
 11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104)
 12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311)
 13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312)
 14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313)
 15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319)
 16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321)
 17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) (ha megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak)
 18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)

November hónapra őket az alábbi kedvezmények illetik meg:

 • szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget nem kell teljesítenie a  munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében;
 • nem keletkezik a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény vagy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 128. §-a szerinti szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége;
 • a rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett kifizető egy hónapra arányosan jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól mentesül, azzal, hogy a  rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett a 2020. évben további előleget nem fizet;
 • a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisvállalati adóalany, e  tevékenységével összefüggésben november hónapra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

A fenti kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a  kifizető a  rendelet hatálybalépésekor (2020. november 11.) már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz, és a  munkaszerződéseket a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64.  § (1)  bekezdése szerinti felmondással nem szünteti meg november hónapban.

A mentesség igénybevételének feltétele, hogy

 1. a) a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna,
 2. b) a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz.

Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az  e  rendelet szerinti támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Atr.) 2.  § 1.  pontja szerinti állami támogatásnak nem minősülő általános foglalkoztatás-támogatási intézkedéssel és az  Atr. 2.  § 1.  pontja szerinti állami támogatással, feltéve, hogy az  ily módon halmozott támogatás a  munkáltató tekintetében nem haladja meg az  érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-át.

 

SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁS

 

A tényleges főtevékenységként

 1. a) Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
 2. b) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,
 3. c) Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet, vagy
 4. d) Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet végzőkre az alábbi rendelkezések vonatkoznak.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (a  továbbiakban: NTAK) regisztrált szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ban 2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80%-át.

A megtérítés feltétele, hogy

 1. a) a szálláshely-szolgáltató a  szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát november hónapra fenntartja,
 2. b) a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bérét a munkavállalók részére kifizeti, és
 3. c) a megtérítendő összeg számításának alapját azok a  regisztrált foglalások képezik, amelyek 2020. november 11-től számított 30 napon belüli időszakra vonatkoznak.

Ha a kedvezményezett fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásként nem jogosult a fentiek szerinti teljes támogatásra, a 7. § (2) bekezdése szerinti támogatást átmeneti támogatásként is igénybe veheti. Az a vállalkozás részesülhet fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

A részletszabályokért kérem olvassák a jogszabály vonatkozó részét.

 

BÉRTÁMOGATÁS

Az

 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610)
 2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621)
 3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630)
 4. Filmvetítés (TEÁOR 5914)
 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230)
 6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551)
 7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001)
 8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002)
 9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004)
 10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102)
 11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104)
 12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311)
 13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312)
 14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313)
 15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319)
 16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321)
 17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) (ha megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak)
 18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős (TEÁOR 9329)

tevékenységet főtevékenységként gyakorló kifizetők jogosultak bértámogatásra is az alábbiak szerint.

A fenti szolgáltatást nyújtó a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a  továbbiakban: Flt.) szerinti munkaadó részére a  munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, amennyiben

 1. a) a támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és
 2. b) a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.

A  munkaadó a  támogatás iránti kérelmét a  munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei kormányhivatalhoz nyújtja be. A főváros és megyei kormányhivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt