Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Bölcsődei beiratkozás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a bölcsődés korú gyermekek felvételi előjegyzésbe vétele a Dömsödi Nagyközségi Óvoda és Bölcsőde Babóca Bölcsődéjébe
2023. január 9-én és 10-én lesz.

A bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.
A felvételi kérelmeket és a szükséges iratokat elektronikusan a domsodiovi@kevenet.hu email címre lehet küldeni, vagy személyesen leadható a Dömsödi Nagyközségi Óvoda és Bölcsőde székhelyén: 2344 Dömsöd Dózsa Gy út 27/A

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő, törvényes képviselő kérheti.
A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok, amelyeket be kell mutatni:
- kitöltött felvételi kérelem
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa, valamint TAJ kártyája,
- szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő/szülők személyi igazolványa, lakcímkártyája,
- a munkáltató igazolást a szülők munkaviszonyáról, munkavégzésre irányuló jogviszonyáról vagy szándéknyilatkozat a munkába állás várható helyéről, idejéről, időpontjáról
- az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről/ illetve ha a családban tartós beteg van, akkor az arról szóló igazolásokat, nagycsaládos igazolást, nevelésbe vételt elrendelő gyámhatósági határozatot,
- külön élő szülők esetében a szülői felügyeletről szóló végzést
- bölcsődei felvétel egyéb indokához kapcsolódó dokumentumok

A gyermek felvételéhez szükséges, hogy a gyermek az 1. életévet betöltse.

A Gyvt. 41. § (2) bekezdése az egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
- akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
- akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
- akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A Dömsödi Nagyközségi Óvoda és Bölcsődébe elsősorban azon szülők gyermeke vehető fel és gondozható, akiknek bejelentett lakóhelye, tartózkodási helye, vagy életvitelszerű tartózkodási helye Dömsöd közigazgatási területén van.

A felvétel nem érkezési sorrendben történik.
Bölcsődei férőhely hiányában a benyújtott felvételi kérelmek a benyújtás időpontja alapján vezetett felvételi előjegyzésbe kerülnek.

A gyermek bölcsődébe való felvételéről, a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője és a bölcsődei felvételi kérelem elbírálásáról, írásban értesíti a szülőket.
Az intézményvezető döntésével való egyet nem értés esetén a szülő, törvényes képviselő az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat

dr. Bencze Zoltán sk.                    Madarász Mária sk.
       jegyző                                   intézményvezető

Beiratkozási plakát

Felvételi kérelem

Munkáltató igazolás