Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

PÁLYÁZATI KIÍRÁS - OMK BÜFÉ

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzata Az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletének 33-34 §§-i és 55-65. §§-i alapján nyilvános pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel, a megjelölt helyiségcsoport munkahelyi büfé üzemeltetése céljára történő bérbeadására:

I. A pályázat tárgya

1. A pályázható helyiségcsoport adatai

Címe: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ – Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár 2344 Dömsöd, Béke tér 2. szám alatti épületének földszintjén található 2 helyiségből álló helyiségcsoport

Alapterülete: 74,52 m2

Műszaki állapota: Összes közművel rendelkezik, azonban a büfé üzemeltetéséhez szükséges feltételek kialakítása a leendő üzemeltető kötelezettsége

A helyiségcsoport megtekinthető a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ – Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár vezetőjével egyeztetett időpontban (tel: 06203696419).

2. A helyiségcsoportban a bérbeadó büfét kíván működtetni.

Az üzemeltető feladatai közé tartozik az üzemeltetéshez szükséges engedélyek megszerzése, valamint a működéshez szükséges feltételek kialakítása. Üzemeltető kötelezettsége továbbá, hogy az intézményben tartandó rendezvények idején is a büfé nyitvatartását biztosítsa. Az üzemeltetés során figyelemmel kell lenni arra, hogy az intézmény épületében, annak emeleti részén általános iskola működik.

 

II. A pályázat feltételei

 1. A pályázat benyújtásának határideje:  2022. augusztus 31. (szerda) – 16.00 óra
 2. A pályázat benyújtásának helye: Dömsödi Polgármesteri Hivatal Titkárság
  2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
 3. A pályázat benyújtásának módja:  A pályázatot zárt, sem feladót, sem címzettet vagy egyéb írást nem tartalmazó borítékban kell leadni.
 4. Az átvételkor az átvevő a borítékot sorszámmal látja el. Az átvételről az időpont és a sorszám, valamint az átvevő megjelölésével elismervényt állít ki.
 5. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a bérbevételre ajánlatot tevő nevét
 • a megajánlott fajlagos bérleti díjat: Ft/m2
 • értesítési e-mail címét, vagy fax számát.

 

Jognyilatkozat tételére jogosult vezető nyilatkozatait arról, hogy

 • a megajánlott bérleti díjon kívül, a bérleti szerződés alapján, megfizeti a közüzemi díjakat
 • amennyiben a tevékenységet személyesen kívánja ellátni, úgy saját maga, egyébként a büfében dolgozó alkalmazottja rendelkezik az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2021. (VII.26.) ITM rendeletben meghatározott képesítéssel
 • elfogadja, hogy a bérleti díj minden év január 1-jei határnappal a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével emelhető
 • elfogadja, hogy a szerződés hatálya alatt vagy annak lejártakor a bérbeadó nem járul hozzá sem a jogviszony átruházásához, sem a helyiségcsoport elcseréléséhez és azt térítés és cserehelyiség biztosítása nélkül veszi vissza a bérleti jogviszony megszűnésekor
 • elfogadja a pályázat feltételeit.

 

 1.  Érvénytelen a pályázat:
 • ha a pályázó a kiírás szerinti formai és tartalmi előírásoktól eltérő pályázatot nyújt be
 • ha a pályázó a kiírás szerinti iratokat, nyilatkozatokat nem csatolja
 • ha azt a pályázati kiírás megsértésével, a kiíró tévedésbe ejtésével, vagy megtévesztéssel nyújtották be
 • pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek nem felel meg
 • a pályázónak az Önkormányzattal, illetve a Polgármesteri Hivatallal szemben bármilyen jogcímen keletkezett tartozása van.

 

 1. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
 2. A bérleti jogviszony tartama: 5 év határozott idő
 3. A pályázat nyilvános, azon minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részt vehet.

 

III. A pályázatok bontása, elbírálása

 1. A pályázatok 2022. szeptember 1-én 10:00 órakor kerülnek felbontásra a Dömsödi Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében.
 2. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv készül.
 3. A pályázat nyertese az, aki megfelel a pályázati feltételeknek és a legmagasabb bérleti díj megfizetésére vállalt kötelezettséget.
 4. A pályázati eredményt a polgármester hirdetményben teszi közzé Okmányügyi és Ügyfélszolgálati Iroda hirdetőtábláján. A pályázók írásban is értesítést kapnak.
 5. Amennyiben a pályázat nyertese a szerződést ezen időn belül önhibájából nem köti meg, úgy a szerződést a kiíró a következő legmagasabb összegű bérleti díjra ajánlatot tevő pályázóval köti meg a 10 munkanapot követő 10 munkanapon belül.

Bencze István sk.
polgármester