Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Dömsödi Nagyközségi Óvoda és Bölcsőde

 

Az Óvoda bemutatkozása

Dömsödön egy óvoda működik, melynek székhelye a központi épület, (helyi köznapi használatban az "Új Óvoda") ahol az intézményvezető: Madarász Mária és az intézményvezető-helyettes: Pergel Renáta is tartózkodik: 2344 Dömsöd Dózsa Gy. út 27/A.

Elérhetőségek:

Telefon/fax: 06 24 436 116
Mobil telefon: 06 20 222 3223
E-mail cím:
domsodiovi@kevenet.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Óvodatitkár:
ujovi@kevenet.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Tagóvodája Dömsödi Nagyközségi Óvoda Tagóvodája -

Dabi Óvoda, 2344 Dömsöd, Szabadság út 92.

 (a helyi köznapi használatban "Dabi Óvoda")  ahol a tagóvoda vezető: Zsidai Mónika tartózkodik.

 

Elérhetőségek:

Telefon/fax: 06 24 436 630

Mobil telefon: 06 20 220 0541 

E-mail cím: dabiovi@kevenet.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Az intézmény adatai

 

Az intézmény hivatalos  neve:       Dömsödi Nagyközségi Óvoda és Bölcsőde

Székhelye:                              2344 Dömsöd  Dózsa Gy. út 27/A.

 

Az Alapító, és a fenntartó, a működtető neve és címe:

Dömsödi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Dömsödi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.

Felügyeleti szerv neve, székhelye:Dömsödi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.

A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.

Az intézmény típusa: köznevelési intézmény – óvoda

Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.

A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy

A költségvetési szerv alapító okiratának kelte és száma: 1995. április 25.; 54/1995.(IV.25.) Kt.számú határozat.

A költségvetési szerv alapításának dátuma a jogfolytonosság alapján: 1948.

A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

Dömsöd - Apaj Óvoda  Dömsöd, Dózsa György út 27/A.

Az intézmény átalakulásának ideje: 2014. szeptember 1.

 A költségvetési szerv tagintézménye:

Dömsödi Nagyközségi Óvoda Tagóvodája - Dabi Óvoda  2344 Dömsöd, Szabadság út 92.

 

Vezetőség:

Intézményvezető: Madarász Mária

Intézményvezető helyettes: Pergel Renáta

Tagóvoda vezető: Zsidai Mónika

 

Óvodánk az 1998/99-es évtől saját készítési Pedagógiai Program alapján dolgozik, melyet  2013-ban felülvizsgáltunk, módosítottunk,  „A HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTEL” nevet adtuk.

 

Az intézményi dokumentumok nyilvánossága, a szülők tájékoztatása:

A pedagógiai programról való tájékoztatás szabályai

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés o) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni.

 

Az óvoda figyelembe véve a hivatkozott EMMI rendelet 82. § -át az alábbiak szerint szabályozza a tájékoztatás szabályait:

 

 A pedagógiai program nyilvánossága

A pedagógiai program nyilvános. Annak érdekében, hogy a szülők a pedagógiai programot szabadon megtekinthessék, az intézmény vezetője gondoskodik arról, hogy pedagógiai program:

Papír alapú példányai közül:

- egy példánya a hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön,

- egy példánya az óvodapedagógusok részére átadásra kerüljön, akik a szülők részére a szülői értekezletek alkalmával biztosítják a pedagógiai programba való betekintést.

 

A pedagógia program helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai:

- intézményi hirdetőtáblán történő elhelyezés,

- irodákban hozzáférhető módon való elhelyezés.

 

A pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás

Az intézményvezető  és az  óvodapedagógusok adnak tájékoztatást a pedagógiai programról.

A tájékoztatás kérhető szóban és írásban.

 

A tájékoztatást:

- lehetőség szerint azonnal meg kell adni akkor, ha a kérdés jellege megengedi,

- legkésőbb a feltett kérdéstől számított 14 napon belül meg kell adni akkor, ha a kérdés összetett. (Minél előbb tájékoztatást kell adni akkor, ha a kérdés valamely jogvesztő határidővel kapcsolatban érkezik, s a késedelmes tájékoztatás a szülő jogát, jogos érdekét sértené.)

 

A tájékoztatást írásba kell adni akkor, ha az érintett ragaszkodik az írásbeliséghez. A tájékoztatásra jelen szabályzaton kívül alkalmazni kell a közérdekű adatok szabályzatát.

A házirenddel összefüggő tájékoztatás szabályai

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 82 § (6) bekezdése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozza a házirenddel kapcsolatos tájékoztatás rendjét.

 

A házirend nyilvánossága

A házirend nyilvános. Annak érdekében, hogy a szülők a házirendet szabadon megtekinthessék, az intézmény vezetője gondoskodik arról, hogy

 a házirend:

 papír alapú példányai közül:

- egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor át kell adni a szülőnek,

- egy példányát az intézményi hirdetőtáblán ki kell függeszteni,.

 

A házirend helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai:

- intézményi hirdetőtáblán történő elhelyezés,

- irodákban hozzáférhető módon való elhelyezés.

 

 A házirenddel összefüggő tájékoztatás

Az óvodapedagógusok a nevelési év elején ismertetik a házirendet:

- a gyermekekkel,

- szülői értekezleten a szülőkkel.

A házirend érdemi változásáról a változást követő 30 napon belül a szülőt tájékoztatni kell azzal, hogy meghatározásra kerül az, hogy a házirend hatályos változata milyen módon érhető el (hol, hogyan került nyilvánosságra hozásra).

SZMSZ nyilvánossága

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 82 § (6) bekezdése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozza a jelen SZMSZ-el összefüggő nyilvánosságra hozatali szabályokat

Az SZMSZ nyilvános. Annak érdekében, hogy a szülők a szabályzatot szabadon megtekinthessék, az intézmény vezetője gondoskodik arról, hogy

Az SZMSZ:

papír alapú példányai közül

- egy példánya a hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön,

- egy példánya az irodákban hozzáférhető módon elhelyezésre kerüljön.

 Az SZMSZ helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai:

- intézményi hirdetőtáblán történő elhelyezés,

- irodákban hozzáférhető módon való elhelyezés.

 

Óvodatörténet dióhéjban

 

Dömsöd:

Többszöri átalakulást követően 2000. július 1-jétől működik két épületben az Óvoda.

1988-óta Orosz Lajosné látja el az óvodavezetői-munkáltató feladatokat.

A 225 férőhelyes, 9 csoportos óvodánkban 16 fő óvodapedagógus, 9 fő dajka és 3 fő pedagógiai asszisztens látja el a nevelő-oktató munkát. Nevelőtestületünkből 5 fő rendelkezik szakvizsgával.  1 főt foglalkoztatunk a székhelyen 8 órában óvodatitkárként. A fűtő-kertész-karbantartói feladatokat 1 fő végzi.

 

A Dózsa Gy. úti épület/székhely (helyi köznapi szóhasználatban „Új Óvoda”) 1975-ben 3 csoportosnak épült. 1977-től az öltözőszoba csoportszobává alakításával 4 csoportossá vált. Jelenleg a 2006-2007-es nevelési-oktatási évtől a 2006. évben megvalósult bővítésnek és korszerűsítésnek köszönhetően 6 csoportos (150 férőhelyes) óvodaként működik. Nem csak két csoportszobával, hanem még egy melegítőkonyhával, mosléktárolóval, mosókonyhával és textiltárolóval, két gyermekmosdó és egy felnőtt WC helyiséggel, felnőtt öltözővel, tornaszobával és tornaeszköz-szertárral, nevelőtestületi-, logopédiai-, orvosi szobával, óvodatitkári irodával is bővült. 2013-ban sikerült minden ablakra redőnyt szereltetni. Ettől a beruházástól  a fenntartási költségek csökkenését is megtérülni láttuk.

 

A Szabadság úti épület (helyi köznapi szóhasználatban „Dabi Óvoda”) 1914-től iskolának épült a népnevelés ügyéért lelkesedő lakosság összefogásával. Az építkezés a világháború kitörése miatt befejezést nem nyerhetett, sőt még a nehéz anyagi viszonyok következtében kihasználatlanul állt 1925-ig. Kerecsényi Zoltán ref. esperes, iskolaszéki elnök avatta fel és adta át hivatásának.

Első számú tanítói állásra K. Nagy Lászlót, a második tanítói állásra az oláhok által megszállott Erdélyből menekült Bethlendi Jánost választották meg. A történeti áttekintés a községi könyvtárban talált feljegyzések alapján került lejegyzésre.

1925. szeptemberétől, 1977. szeptemberéig 2 tantermes és egy tanítói lakással bíró iskolaként funkcionált. 1978. november 27-étől lát el óvodai feladatokat.

A Dózsa MGTSZ társadalmi összefogásának köszönhetően 1985-ig egy csoportos, 1985. november 4-től 3 csoportos óvodaként működik. Önkormányzatunk 2007-ben telekvásárlással bővítette a játszóudvart, melynek köszönhetően tágas parkosított játszóteret alakítottunk ki.

Jelenleg 75 férőhelyen tudjuk fogadni a gyermekeket.

 

Madarász Mária 
intézményvezető

 

[1]

A történeti áttekintés a községi könyvtárban talált feljegyzések alapján került lejegyzésre. 

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében