Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Óvodai beíratkozás 2022. ápr. 25-26-27.

Óvodai beíratkozás 2022. április 25-26-27.

Kedves Szülők!

A 2022/2023-as nevelési évre a gyermekek óvodai beíratásának tervezett időpontja:

2022. április 25-26-27.

A személyes beiratkozás csak időpontkérés után lehetséges. Időpontot 2022. április 11-15 között a 06-20-222-3223-as telefonszámon vagy személyesen lehet kérni 9-15 óráig a Dózsa Gy. út 27/A szám alatti épületünkben.

2022. április 11-15 között a beiratkozásához szükséges, kitöltendő papírokat el lehet vinni az óvodából. Kérem, már akkor hozzák magukkal a beiratkozáshoz szükséges irataikat is, hogy le tudjuk másolni:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját,
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
  • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik: a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény; vagy beilleszkedési – tanulási- magatartási zavar megállapításáról szóló szakvéleményt,
  • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről/ illetve ha a családban tartós beteg van, akkor az arról szóló igazolásokat, nagycsaládos igazolást, nevelésbe vételt elrendelő gyámhatósági határozatot,
  • szülői felügyeletről szóló végzést, (A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.)
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

A személyes beiratkozásra már a kitöltött nyomtatványokkal érkezzenek!

Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni. A kitöltött beiratkozási lapokat és a beiratkozáshoz szükséges fentebb felsorolt iratokat a domsodiovi@kevenet.hu email címre legyenek szívesek visszaküldeni 2022. április 28-ig.

Mindezeket figyelembe véve kérem azokat a szülőket, hogy akinek a gyermeke 2022. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét jelezze felvételi szándékát. A kötelező óvodába járás csak azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket!
A 3. életévét 2022. augusztus 31-e után töltő gyermekeket is be lehet íratni, viszont az Ő felvételük a szabad férőhelyek függvényében történik! Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a 3 éves kor alatti gyermekek automatikus felvételét.

Az intézmény mindkét épülete az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. Az óvoda a gyermekek hároméves korától ellátja a Szakértői Bizottság véleménye alapján azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek (mozgásszervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) fejlesztését, nevelését, akik a többi óvodás korú gyermekekkel együtt nevelhetők.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvoda a Dömsöd település teljes közigazgatási területéről biztosítja a felvételt.

Dömsöd 2022. március 16.

Madarász Mária
intézményvezető

AZ EREDETI DOKUMENTUM LETÖLTHETŐ INNEN