Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Pályázati felhívás közétkeztetésre

Pályázati felhívás közétkeztetésre

A Dömsödi Nagyközségi Óvoda a közétkeztetési szolgáltatás ellátására pályázatot ír ki.

Pályázat tárgya:

Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Dömsöd Nagyközségben vállalkozási szerződés keretében.

A pályázó a Dömsödi Nagyközségi Óvoda (Helyszínek: 2344 Dömsöd, Dózsa György út 27/A. és 2344 Dömsöd, Szabadság út 92.), a  Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola (Helyszínek: 2344 Dömsöd, Széchenyi u. 9., 2344 Dömsöd, Béke tér 2.) intézmények nevelésében és oktatásában lévő gyermekek és tanulók, és az intézményegységekben dolgozó alkalmazottak továbbá a Dömsöd-Áporka-Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által felnőttkorú szociális étkezők (Helyszín: 2344 Dömsöd, Táncsics u. 3.) részére közétkeztetést biztosít.

A szolgáltatási tevékenység magában foglalja az ételeknek a szolgáltató által üzemeltetett főzőkonyhán történő elkészítését, és esetleg annak az intézményegységek által működtetett tálalókonyhákra történő kiszállítását. A kiszállítás történhet úgy is, hogy a Megrendelő megbízottja a szolgáltató főzőkonyháján átveszi az ételt, és maga gondoskodik annak a helyszínekre történő szállításáról.

A közétkeztetés helyszínein működő tálalókonyhák hatályos egészségügyi előírásoknak megfelelően működését a Megrendelő biztosítja. A szolgáltatást a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltakban meghatározott mennyiségi és minőségi előírásoknak megfelelően kell biztosítani. A tálalás az intézményekben az ott dolgozók vagy a Megrendelő egyéb alkalmazottainak feladata. A közétkeztetést 1 éves határozott időtartamú vállalkozási szerződés keretében kell ellátni.

Ezen felül opcionálisan 2022. szeptember 1-től a Megrendelő által megnyitni tervezett bölcsődében ellátott gyermekek és az intézményben dolgozó alkalmazottak részére közétkeztetés (továbbiakban: opciós tétel) biztosítása. Megrendelő rögzíti, hogy a bölcsődei közékeztetés megrendelésére csak akkor kerül sor, amikor a Megrendelő által létesítendő bölcsőde hivatalosan megnyílik.

Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
Ajánlatkérő telefonszáma: 06/24/523-120
E-mail cím: domsod@domsod.hu

Pályázat tárgyát képező szolgáltatás adatai:
Közétkeztetés nyújtásának várható időtartama: 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig munkanapokon.
Az opciós tétel esetében a szerződés kezdete ettől eltér.

Közétkeztetés várható alakulása (havi átlag)
óvoda - tízórai    2041 adag
óvoda - ebéd    1989 adag
óvoda - uzsonna    1855 adag
iskola - tízórai    1873 adag
iskola - ebéd    2027 adag
iskola - uzsonna    1041 adag
felnőtt szociális ebéd    1031 adag

A bölcsőde esetében az adagszám nem áll rendelkezésre. A két bölcsődei csoport maximális együttes létszáma legfeljebb 24 fő lehet.
Minőségi és mennyiségi előírásokat a gyermekek étkeztetésére, a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyre vonatkozó jogszabályok, utasítások tartalmazzák.

A Szolgáltató vállalja:

 • a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályokban előírt élelmiszer-nyersanyagok energia-és tápanyagtartalmának biztosítása változatos ételválasztékkal, a gyermekek étkezésére jellemző igények figyelembe vételével,
 • a szakmai, egészségügyi, higiéniai, munkavédelmi és tűzrendészeti jogszabályokban rögzített vonatkozó előírások betartása,
 • a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges szállítási, valamint a keletkező hulladék kezelési- és elszállítási tevékenység (opcionális) teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
 • az ételek megfelelő hőfokon, illetőleg edényzetben történő kiszállítása, vagy átadása a Megrendelő szállítójának,
 • diétás, különleges táplálkozási igényeket kielégítő étkezés jogszabályok szerinti biztosítása,
 • alapvető mennyiségi és minőségi kifogás esetén az étel azonos minőségi és mennyiségi értékben való haladéktalan pótlása a Szolgáltató saját költségére.

A heti étlap összeállítása a Szolgáltató feladata az intézmények vezetőinek, vagy erre kijelölt kapcsolattartójának javaslatai figyelembevételével. Az étlap tartalmazza a tízórai, uzsonna, valamint az ebéd megnevezését. Az ebéd levest, főételt tartalmaz, valamint a főételhez illeszkedő desszertet, savanyúságot, befőttet vagy idény szerinti friss gyümölcsöt tartalmazhat. A heti étlapot a Szolgáltató a tárgyhetet megelőző szerdáig rendelkezésre bocsátja az intézményeknek.

Az elkészített ételek mennyiségi és minőségi átvétele az intézmény tálalókonyháján vagy a Szolgáltató főzőkonyháján történik, a szállítólevél alapján. A minőségi átvétel a helyszínen érzékszervi vizsgálattal, minőségi kifogás esetén a Szolgáltató haladéktalan értesítésével történik. Ha az ételek minősége tekintetében az intézmény jelzése alapján a felek között vita merül fel, azt elsősorban békés úton rendezik, annak eredménytelensége esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya jogosult a vitát eldönteni, a kifogásolt étel laboratóriumi vizsgálata alapján.

A reggeli és a tízórai szállítása minden nap reggel 8 órára, míg az ebéd szállítása minden nap 11.30 órára történik az intézmények tálalókonyhájára. Az uzsonna kiszállítása az ebéddel együtt történik. Az üres edényzet tiszta állapotban történő visszaszállítása a másnapi első szállítás alkalmával történik.

Ha a Szolgáltató a menüsor jóváhagyása után a menüsorban előzetesen megadott ételt nem tudja biztosítani, akkor erről az intézményt haladéktalanul értesíteni köteles, továbbá a megjelölt étel helyett ugyanolyan minőségű ételt köteles szolgáltatni.

 

A Pályázat formai és tartalmi követelményei

A benyújtandó pályázati anyagot, annak aláírását követően, elektronikusan kell benyújtani a megadott e-mail címre, egyéb formai követelmény nincs.

Tartalmaznia kell:

 • az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségét (telefon/fax, e-mail stb.),
 • cég esetén a cégkivonat hiteles másolatát, a cég képviseletére jogosult nevét, elérhetőségét, képviseleti jogát igazoló okiratot,
 • önkormányzati és állami adóhatóság nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevőnek nincs az adóhatóság felé fennálló - 30 napon belül és azt meghaladó - adótartozása (nullás adóigazolás),
 • ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket, valamint, hogy az általa nyújtott szolgáltatás minősége megfelel a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben foglalt követelményeknek, és a közétkeztetésre vonatkozó valamennyi szakmai előírásnak,
 • a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása, szakirányú képesítést igazoló okiratok másolata,
 • kiépített és működő HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer igazolása,
 • a pályázó eddigi tevékenységének bemutatása (referencia),
 • 1 fő élelmezésvezető és a tevékenységet végző szakképzett alkalmazott meglétének igazolását, a pályázat tárgyát képező szolgáltatás ellátására vonatkozó költségvetési tervet és szakmai tervet,
 • minta étlapot,
 • a szolgáltatások ellenértékét, ajánlati ár (nettó és bruttó Ft-ban) ellátási kategóriánként, külön feltüntetve a nyersanyagárat. Ennek során külön meg kell jelölni, a Szolgáltaltó általi kiszállítást magában foglaló árat, és a kiszállítási nélküli árat is,
 • nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő a kiszállítást vállalja-e;

A szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértéke elkülönítve tartalmazza az élelmezési nyersanyagnormát, valamint az ezen felül érvényesíthető rezsiköltséget.

Nettó nyersanyagnorma    Nettó rezsiköltség     Nettó eladási ár (nettó nyersanyag+ rezsiköltség)    Áfa (nyersa.+ rezsiköltségnek)    Bruttó eladás ár
Óvodai étkezés - tízórai                    
Óvodai étkezés - ebéd                    
Óvodai étkezés - uzsonna                    
Iskolai étkezés - tízórai                    
Iskolai étkezés - ebéd                    
Felnőtt szociális étkezés – ebéd                    
Bölcsődei étkezés - reggeli                    
Bölcsődei étkezés - tízórai                    
Bölcsődei étkezés - ebéd                    
Bölcsődei étkezés - uzsonna                    

Finanszírozási feltételek:

Pályáztató az ellenérték kiegyenlítését havonként, az igazolt teljesítés alapján benyújtott végszámla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással teljesíti.

Pályázat benyújtása:
Az ajánlatokat cégszerű aláírással ellátva elektronikusan kell benyújtani a domsod@domsod.hu e-mail címre. A borítékon kérjük feltüntetni a következőket: „Pályázat közétkeztetésre"

Hiánypótlásra minden pályázatnak egy alkalommal van lehetősége.

Az ajánlattétel nyelve: magyar.

Pályázatok beérkezésének határideje: 2021. december 15. szerda

Pályázat bontása és elbírálása
A beérkezett pályázatokat az intézményvezető bonthatja fel a beérkezési határidő lejártát követően. A bontást követően a bíráló bizottság javaslatot tesz az intézményvezető felé. A pályázatokkal kapcsolatos eljárást lezáró döntést az intézményvezető hozza meg.

Az önkormányzat az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó (ajánlati ár, minőségi garancia-vállalás, teljesítési garancia, referenciák) pályázóval köt megállapodást.
A pályázattal, valamint a pályázat tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 06/24/523-135-ös telefonszámon, Baloghné Kakuk Emma gazdasági vezetőtől.

Kelt: Dömsöd, 2021. november 29.

Bencze István sk.
polgármester

A KIÍRÁS EREDETI DOKUMENTUMA LETÖLTHETŐ INNEN!