Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

HIRDETMÉNY - PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálata és új településrendezési eszközök készítése
előzetes tájékoztatási szakasz

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet ((Korm. rendelet 37. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 195/2019.(XII.18.) határozatában döntött Településfejlesztési Koncepció készítéséről, valamint Dömsöd Nagyközség Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálatáról és új településrendezési eszközök készítéséről.

2020. évben a Megalapozó Vizsgálat és a Településfejlesztési Koncepció elkészült. Elfogadásra került a 2/2021.(II.18.) KT. határozattal. 

2021. évben a nagyközség településszerkezeti tervének, hatályos helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének felülvizsgálata és új településrendezési eszközök készítése megkezdődik.

A településrendezési eszközök készítésével érintett terület:

a település teljes közigazgatási területe.

A település jelenleg hatályos településrendezési eszközei:

  • 112/2002.(XI.11.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, módosítva lett a 202/2013.(XII.19.), 163/2015.(XII.16.) és 23/2018.(II.14.) határozatokkal.
  • 20/2013.(XII.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, módosította a 18/2015.(XII.16.), 13/2017.(XI.16.) és 2/2018. (II.21.) rendeletekkel.

A településrendezési eszközök felülvizsgálatának okai és az új dokumentumok elkészítésének céljai:

  • A településszerkezeti terv több mint 10 éve készült, a képviselő-testület döntése alapján teljes felülvizsgálata szükséges.
  • A helyi építési szabályzat és szabályozási terv a 20/2013.(XII.31.) számú önkormányzati rendelettel került elfogadásra. Kidolgozása az OTÉK augusztus 6. előtti hatályos településrendezési követelmények és jelmagyarázat figyelembevételével történt. Az Önkormányzat számára fontos, hogy a Korm. rendelet 45.§. (1) bekezdésében megjelölt határidőt követően a település rendelkezzen alkalmazható településrendezési eszközökkel.
  • A magasabb szintű tervekkel és jogszabályokkal történő összhang megteremtése.
  • A hatályos településrendezési eszközök digitális tervezési alaptérképeken történő pontosítása.
  • A hatályos tervek több vonatkozásban elavultak. A jogi, gazdasági környezet jelentősen megváltozott a településrendezési eszközök elfogadása óta eltelt időszakban. Az önkormányzat és a település gazdasági szereplőinek és lakosságának településrendezési, fejlesztési elképzelései változtak.
  • A településszerkezeti terv elfogadása óta eltelt időszakban a település több pontján a területfelhasználásban változtatási igények jelentkeztek, melyekre az új tervekben szükséges megoldást adni.

A településrendezési eszközök elfogadásának várható hatása:

A hatályos településrendezési eszközök hibáinak kijavításával, a jelentkező új módosítási kérelmek tervi beépítésével, a jogszabályharmonizációt megteremtésével az új településrendezési eszköz a nagyközség fejlesztésének, fejlődésének megfelelő keretet ad.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5.§. (1) bekezdése értelmében a lakossági fórum nem tartható meg.

A Partnerek tájékoztatása és véleménynyilvánítása érdekében Dömsöd hatályos településrendezési eszközeinek dokumentációja megtekinthető az alábbi linken:
https://www.domsod.hu/20_2013HESZ_es_modositasai 

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a településrendezési eszközök felülvizsgálatának tárgyában – az előzetes tájékoztatási szakaszban - észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak elektronikus levélben a domsod@domsod.hu  e-mail címre, vagy írásos észrevétellel a Dömsödi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldéssel. 

Vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja: 2021.04.30.

Dömsöd, 2021.03.18.

Tisztelettel

Bencze István
polgármester

AZ EREDETI DOKUMENTUM LETÖLTHETŐ INNEN!