Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Általános Iskola

Gr. Széchenyi István Általános Iskola 
Dömsöd, Széchenyi út 9.
Tel/fax.: (24) 519-740
Tel.: (24) 519-741
Email: szechenyi77.domsod@gmail.com
Honlap: www.domsodiskola.hu

 

Az általános iskola igazgatója: Mészáros Pálné

Bemutatkozik a Gróf Széchenyi István Általános

Iskola Iskolánk Dömsöd nagyközség területén, több épületben működik.

Az intézmény székhelye a Széchenyi úti épület, ahova a felső tagozatosok járnak, az OMK emeleti részében az alsó tagozatos tanulók többsége tanul, három alsós osztály a Ságvári úti iskolát birtokolja, a speciális tagozatunk, pedig a Petőfi téri iskolában működik.

Épületeink külseje és belseje kisebb - nagyobb felújításokra vár, de az esztétikus, és célirányos dekorációk miatt, - amely a tanulók, pedagógusok és szülők munkáját dicséri  a tantermeink, a folyosóink barátságosak, otthonosak, igazán ízlésformálók.

Iskolánk fenntartója Dömsöd Nagyközség Önkormányzata. Alapító Okiratunkban a következőképpen határozza meg iskolánk alapfeladatát:

A beiskolázási körzetünkbe tartozó általános iskolás korú tanulók általános műveltségének megalapozása.

Mit jelent ez számunkra?

 • Az egész személyiségre ható nevelő-oktató munkát, amelynek eredményeképpen valamennyi tanulónk jusson be egy a képességeinek, és a pályaválasztásának egyaránt megfelelő középfokú intézménybe.
 • Olyan célkitűzéseket, amely szolgálja a tehetséges tanulóink fejlődését, segíti a bármely okból nehezebben haladókat, a hátrányos helyzetűeket, és jobb teljesítményre motiválja azokat a tanulókat is, akik sem egyik, sem másik kategóriába nem tartoznak.

Milyen módon történik?

 • Különböző színtereken, tanítási órákon, tanítási órán kívüli formákban.

Nevelő-oktató munkánkról, terveinkről a teljesség igénye nélkül:

 • Igyekszünk a tanulóink képességeihez igazodva feldolgozni a tantervi anyagot, ezért tanórán is differenciálunk, a leckét is így adjuk fel. Az ügyesebb, a tehetségesebb nehezebb feladatot is kaphat, a kevésbé jól haladó pedig azt gyakorolja be jól, ami a legfontosabb a tovább haladáshoz.
 • Csoportbontásban tanulják gyerekeink az idegen nyelvet, az informatika tantárgy bontása a matematika órák egyikével történik, így matematika órák egy részén működik a képességek szerinti tanítás-tanulás.
 • Különleges szinterei a tanítási óráinknak az iskola könyvtárában tartott könyvtári órák, amelyek sokoldalúan segítik az ismeretszerzést, valamint igen jól segítik az olvasóvá nevelést. Ez utóbbinak a jelentősége a mai társadalmi viszonyok között, amikor a média, a videó, a DVD-k és a számítógépek adta lehetőségek sajnos nem rá, hanem leszoktatják a gyerekeket is az olvasásról.
 • A Dezső Lajos művészeti alapiskolával szoros a kapcsolatunk, több száz tanulónk veszi igénybe szolgáltatásaikat a különböző tanszakon. Kiemelném a néptáncoktatást, az 1. és 2. évfolyamos tanulóink heti egy alkalommal órarend szerint néptánc órán vesznek részt. A felsőbb évfolyamokon ugyanez választható. A táncnak az egész személyiségre ható nevelő, és egyben örömszerző hatása senki előtt sem vitatható. Bízunk benne, hogy tehetséges gyerekeinkből lesz Dömsödnek újra egy néptánc csoportja is.
 • Ebben a tanévben is megvalósul a mindennapi testnevelés. Órarendbe építetten négy órában, az ötödik testnevelés óra pedig, a tömegsport. Büszkén mondhatom, hogy ilyen módon nagyon kevés iskolában valósítják meg a testnevelés órákat, ebből is látszik, hogy nálunk a testi nevelés milyen fontos szerepet kap az oktató-nevelő munkánkban.
 • A várhatóan nehezebben induló gyerekek kislétszámú 1. osztályban tanulhatnak, így egy-egy tanulóra több ideje jut a tanító néninek és reméljük az eredmények sem maradnak el.
 • Ugyancsak a felzárkóztatást segítik azok a korrepetálások, amelyek valamennyi alsós évfolyamon működnek, felső tagozatban pedig, szükség szerint a különböző tantárgyakból. Sajnos több esetben tapasztaljuk, hogy ezt a gyerekek nem szívesen veszik igénybe.
  Nem az a baj, ha valaki nehezen tanul, hanem az, ha nem is akar. Ugyanis akarata ellenére senkit sem lehet megtanítani semmire. Ezért kérjük még időben a szülők segítségét is, ne legyen lemaradó tanulónk az év végén.
 • Napközi és tanulószobai foglalkozások ugyancsak a tanulást, a másnapra való felkészülést segítik, de a szabadidő helyes eltöltését is szolgálják. A felső tagozatban a tanulószoba hétfőtől – csütörtökig ž 3-tól – ˝ 5-ig szaktanárok vezetésével működik, így a tanítási idő után a gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy vagy otthon, vagy a napközi konyháján megebédeljenek.
 • Nem lehet fontossági sorrendet felállítani az egyes évfolyamokra váró feladatok között, de talán mégis kiemelném a 8. osztályokat. Nekik idén a legfontosabb a továbbtanulásra, a pályaválasztásra való felkészülés.
  Mi ebben is segítünk!
  Folyamatosan tájékoztatjuk a tanulókat a felvételt hirdető középiskolákról, a nyílt napokon való részvételt engedélyezzük (ez utóbbit nem korlátlanul!) Pályaválasztási szülői értekezletet tartunk november 22-én, hétfőn 17 h kor, ahova a környék középfokú intézményeinek pályaválasztási felelőseit hívjuk meg.
  Mit ajánlunk még?
  A 8. a osztályosok egész tanéven át délután felzárkóztató órákon mélyíthetik el alapismereteiket, a „legnehezebb” tantárgyakból.
  A másik két 8. osztálynak középiskolai előkészítőt tartunk matematika és magyar tantárgyakból.
  A tanév végén vizsgát tartunk matematika, magyar nyelv- és irodalom és idegen nyelv tantárgyakból. Az erre való felkészülés különösen a második félévre tevődik, így biztosítjuk azt, hogy nyolcadikos gyerekeink még egyszer megtanulják, és rendszerezzék azokat a legfontosabb ismereteket, amelyeket középiskolába való bekerülésükkor is nagyon jól tudnak hasznosítani.
 • Különböző szakkörökben is tevékenykedhetnek tanulóink, ami megint csak lehetőséget ad képességeik fejlesztésére, kibontakoztatására.

Tanulmányi versenyekre, pályázatokon való részvételre, sportversenyekre is felkészítjük tanulóinkat, valamint segítséget adunk a levelezős versenyek feladatainak megoldásához.

A kínálatból:

Sport:

 • futóversenyek, történelmi évfordulók, jeles napok alkalmával (Október 6., Március 15., Május 1.)
 • atlétika verseny helyi és körzeti szinten alsó és felső tagozatosoknak
 • körzeti foci az eltérő tantervű iskolai tagozatosok részvételével
 • kézilabda Diák Olimpia
 • tornaünnepély, valamennyi osztály részvételével

Művészetek területén:

 • rajz pályázatok
 • rajz kiállítás rendezvények alkalmával
 • Aradi Jenő területi rajzverseny
 • körzeti énekverseny

Tanulmányi versenyekből:

 • szavalóversenyek, iskolai, körzeti
 • tantárgyi háziversenyek
 • Varga Tamás matematika verseny 7-8. évf.
 • Zrínyi Ilona matematika verseny 3-8. évf.
 • Történelmi körzeti verseny
 • Körzeti verseny idegen nyelvből
 • Szép magyar beszéd – 8. osztályban
 • Kazinczy prózamondó verseny a körzet 4. évfolyamosainak, iskolánk rendezésében

Pedagógusaink a szabadidő hasznos eltöltésére is nevelnek.

Idén sem maradnak el a várhatóan jó hangulatú klubdélutánok, évfolyam rendezvények, sportversenyek, színházlátogatások, közös mozizás, és ismét szervezünk úszásoktatást az őszi és a tavaszi hónapokban is. Reméljük, nem maradnak el az osztálykirándulások és a nyári táborok sem.

Mivel ez utóbbi programok nem tartoznak szorosan az iskolai tananyag elsajátításához, nem kötelező az azokon való részvétel sem, DE mivel a gyerekek testi-lelki épülését szolgálja, kérem a szülők anyagi támogatását! Ugyanis ezek a programok pénzbe kerülnek. Kérem, tegyék lehetővé, hogy gyermekeik ott lehessenek ezeken a programokon!!

Iskolánk életéről, terveinkről még nagyon sokat lehetne beszélni, de kezdetnek legyen elég ennyi. A tanév során folyamatosan frissítjük az információkat, igyekszünk tájékoztatást adni az iskolai eseményekről, eredményeinkről.

Mészáros Pálné