Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Bizottságok

Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és Településfejlesztési Bizottság
Elnöke: Muzs János
Tagjai: Katona Krisztián, Kovács Gyula, Tarr-Sipos Zsuzsa, Csaplár János, Dr. Németh Imre, Tóbisz László
Állandó meghívottak: Tóth Sándor, Vass Ilona, Lázár József, Vargáné Ágoston Julianna
Bizottsági referens: Csanálosi Melinda műszaki ügyintéző

A bizottság feladat és hatásköre:

1) előzetesen véleményezi az önkormányzat költségvetését érintő testületi döntéseket,
2) az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos beszámolókat, tájékoztatókat előzetesen véleményezi,
3) véleményezi az önkormányzat költségvetését érintő előterjesztéseket, rendeleteket,
4) javaslatot tesz az önkormányzati adórendeletek módosítására,
5) figyelemmel kíséri és gazdasági szempontból elemzi az önkormányzat által eszközölt műszaki fejlesztéseket, beruházásokat, ennek keretében véleményezi az ilyen tartalmú szerződéseket és folyamatosan figyelemmel kíséri azok teljesítését, különös tekintettel a teljesítési garanciákra (határidő, jog és kellékszavatosság, kötbér stb.),
6) javaslatot tesz az önkormányzat által biztosított szolgáltatások díjainak meghatározása, továbbá a bérleti díjak megállapítása tárgyában,
7) folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati ingatlanvagyon (vagyonkataszter alapján) helyzetét, esetleges értékesítésre, vételre, illetve azok hasznosítására (bérlet, használat, haszonbérlet stb.) továbbá az ezekkel kapcsolatos szerződéskötési feltételekre tesz javaslatot,
8) véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra érkező vásárlási, bérbevételi ajánlatokat;
9) javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, helyiségek bérleti díjára, valamint a közterület-foglalások díjára;
10) véleményezi az önkormányzati vagyongazdálkodást és pénzügyi gazdálkodást érintő előterjesztéseket,
11) figyelemmel kíséri az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok működését,
12) intézkedést kezdeményez a Képviselő-testületnél a költségvetési gazdálkodás és az önkormányzati vagyongazdálkodást érintő kérdésekben,
13) a fentiekben meghatározott a feladatkörébe tartozó kérdésekben tett megállapításairól tájékoztatja a Képviselő-testületet,
14) figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és részt vesz azok bonyolításában.
15) javaslatot tesz az éves ellenőrzési jelentések elfogadására;
16) véleményezi mindazon előterjesztéseket, amelyeknek pénzügyi kihatásai vannak, amennyiben a tárgyévi költségvetési rendelet konkrét keretet az adott célra nem tartalmaz,
17) véleményezi a pótelőirányzat kérelmeket,
18) A Pénzügyi Bizottság előzetesen véleményezi a helyi önkormányzatra vonatkozó belső ellenőrzési kézikönyv elfogadásáról, a tárgyévet követő év belső ellenőrzési tervének elfogadásáról szóló előterjesztéseket;
19) részt vesz a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv, arculati kézikönyv, településképi rendelet) készítésében (a partnerségi egyeztetésben és a tervezőkkel való egyeztetésben) és felülvizsgálatában;
20) véleményezi a településrendezési eszközöket érintő testületi döntéseket és javaslatot tesz azok módosítására;
21) figyelemmel kíséri a településfejlesztést és a beruházásokat érintő pályázati lehetőségeket és részt vesz azok bonyolításában;
22) figyelemmel kíséri és műszaki szempontból elemzi az önkormányzat által eszközölt műszaki fejlesztéseket, beruházásokat, ennek keretében véleményezi az ilyen tartalmú ajánlatokat és szerződéseket;
23) koncepciót dolgoz ki a település arculatának megújítására és a rendezés irányainak meghatározására, és ezt a Képviselő-testület elé terjeszti;
24) útfelújítási programot dolgoz ki (javaslatot tesz az úthálózat karbantartására, fejlesztésére);
25) véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra érkező vásárlási, bérbevételi ajánlatokat;
26) az önkormányzati ingatlanok hasznosítási lehetőségeit megvizsgálja és arra javaslatot tesz a Képviselő-testület számára;
27) véleményezi az önkormányzati fenntartású intézmények felújításával, karbantartásával kapcsolatos kérelmeket, javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre;
28) javaslatot tesz a község zöldfelületi rendszerének fejlesztésére, beruházási programok megvalósítására;
29) javaslatot tesz a Képviselő-testület felé az önkormányzat tulajdonában lévő közterület elnevezésére,
30) javaslatot tesz a közterületek funkciójának meghatározására és az ezzel kapcsolatos rendelet módosítására,
31) kapcsolatot tart fenn a településen működő faluszépítő feladatokat végző társadalmi szervezetekkel, a településgazdálkodást ellátó csoporttal és a község kertészével;
32) figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és részt vesz azok bonyolításában;
33) kidolgozza az önkormányzat környezetvédelmi programját, javaslatot tesz az abban foglalt feladatok végrehajtására, szükség szerint felülvizsgálja azokat;
34) javaslatot tesz a helyi jelentőségű természetvédelmi értékek védetté nyilvánítására,
35) kezdeményezi, szervezi a környezetvédelmi akciókat, rendezvényeket, közreműködik lebonyolításukban;
36) figyelemmel kíséri, szükség szerint javaslatot tesz és ellenőrzi a közlekedésügyi feladatok, közvilágítási feladatok megvalósítását, a település hulladékkezelését, a hulladék ártalmatlanítását, a település ivóvíz bázisának védelmét, az ivóvízellátás biztosítását, a szennyvízkezelés problémáinak megoldását, a csapadékelvezetés megvalósulását;
37) ellenőrzi az önkormányzati beruházások megvalósulását;
38) véleményezi a köztemető fenntartásával kapcsolatos javaslatokat;
39) előzetesen véleményezi a Képviselő-testület azon előterjesztéseit, amelyek feladat és hatáskörét érintik;
40) javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé a feladat és hatáskörét érintő rendelet megalkotására, illetve rendelet módosítására;
41) foglalkozik minden olyan üggyel, amelyet a bizottság szakterülete szempontjából fontosnak tart.

Az ülések helyszíne:
A bizottságok üléseit elsősorban a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban kell megtartani.
Szükség szerint a bizottság az üléseit – különös tekintettel a zárt ülésekre – a Dömsödi Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében is megtarthatja.
Bizottsági referens: Csanálosi Melinda műszaki ügyintéző


Szociális Bizottság
Elnöke: Lázár József
Tagjai: Ócsai Julianna, Várkonyi György, Ila Gáborné, Tassi Lászlóné
Állandó meghívottak: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője
Bizottsági referens: Hiczné Nagy Andrea szociális ügyintéző

A bizottság feladat és hatásköre:

1) önkormányzati rendeletben biztosított felhatalmazás alapján I. fokú önkormányzati hatósági jogkört gyakorol;
2) figyelemmel kíséri és elemzi illetékességi területén élők szociális helyzetét, erről évente a költségvetési koncepció elfogadását megelőzően beszámol a Képviselő-testületnek;
3) előzetesen véleményezi a feladat és hatáskörébe tartozó rendelet-tervezeteket;
4) kapcsolatot tart a helyi, illetve területi, térségi és országos szintű szociális feladatkörben tevékenykedő szakmai szervezetekkel, intézményekkel és társadalmi szervezetekkel, valamint javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé az ezekkel történő kapcsolatfelvételre;
5) javaslatot tesz a szakterületét érintő rendeletek felülvizsgálatára, véleményezi a szakterületét érintő elkészült rendelettervezeteket;
6) véleményezi a szakterületét érintő közszolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéseket;
7) figyelemmel kíséri a település egészségügyi helyzetét, elemzi és értékeli a változásokat, javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére;
8) vizsgálja a település egészségügyi ellátásának helyzetét, és javaslatot tesz az egészségügyi célkitűzések megvalósítása érdekében;
9) javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé a költségvetés módosítására feladat és hatáskörének ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében;
10) előzetesen véleményezi a Képviselő-testület azon előterjesztéseit, amelyek feladat és hatáskörét érintik;
11) javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé a feladat és hatáskörét érintő rendelet megalkotására, illetve rendelet módosítására.

Az ülések helyszíne:
A bizottságok üléseit elsősorban a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban kell megtartani.
Szükség szerint a bizottság az üléseit – különös tekintettel a zárt ülésekre – a Dömsödi Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében is megtarthatja.
Bizottsági referens: Hiczné Nagy Andrea szociális ügyintéző


Oktatási és Közművelődési és Sport Bizottság
Elnöke: Ócsai Julianna
Tagjai: Kovács Gyula, Lázár József, Muzs János, Ácsné Jaksa Szilvia, Zsidai Mónika, Béczi János
Állandó meghívottak: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője, a nevelési-, oktatási intézmények vezetői, közművelődési intézmények vezetői
Bizottsági referens: Mikusné Béky Edit gyámügyi főelőadó

A bizottság feladat és hatásköre:

1) önkormányzati rendeletben biztosított felhatalmazás alapján I. fokú önkormányzati hatósági jogkört gyakorol,
2) figyelemmel kíséri és elemzi az illetékességi területén élő gyermekkorúak szociális, oktatási és kulturális helyzetét és erről évente a költségvetési koncepció elfogadását megelőzően beszámol a Képviselő-testületnek,
3) előzetesen véleményezi a feladat és hatáskörét érintő rendelet-tervezeteket,
4) előzetesen véleményezi az oktatási és nevelési intézményeket érintő testületi döntéseket,
5) kapcsolatot tart a gyermekjóléti és nevelési-oktatási célú területi, térségi és országos továbbá helyi szakmai szervezetekkel, intézményekkel és társadalmi szervezetekkel,
6) javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé a költségvetés módosítására feladat és hatáskörének ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében,
7) folyamatos kapcsolatot tart a gyermekvédelem helyi szervezeteivel, intézményeivel és azoktól felvilágosítást kérhet a feladat és hatáskörébe tartozó kérdésekben,
8) az önkormányzati fenntartású nevelési- oktatási intézmények tekintetében jogszabály felhatalmazása alapján vizsgálhatja az intézmény működését, ennek érdekében az intézményvezetőtől tájékoztatást kérhet.
9) részt vesz az önkormányzati sport rendezvények szervezésében,
10) figyelemmel kíséri a helyi sporttal foglalkozó társadalmi szervezetek és intézmények tevékenységét, azok támogatását, értékeli a kapott támogatások felhasználását és erről a képviselő-testületet tájékoztatja,
11) elemzi és értékeli a helyi sport szervezetek működését és erről évente beszámol a képviselő-testületnek,
12) véleményezi a feladat és hatáskörét érintő testületi előterjesztéseket,
13) figyelemmel kíséri a települési sporttal kapcsolatos pályázati lehetőségeket és részt vesz azok bonyolításában.

Az ülések helyszíne: 
A bizottságok üléseit elsősorban a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban kell megtartani.
Szükség szerint a bizottság az üléseit – különös tekintettel a zárt ülésekre – a Dömsödi Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében is megtarthatja.
Bizottsági referens: Mikusné Béky Edit gyámügyi főelőadó


Kommunikációs, Idegenforgalmi és Innovációs Bizottság
Elnöke: Katona Krisztián
Tagjai: Tarr-Sipos Zsuzsa, Várkonyi György, Zölei Ádám, Keresztes Gergő
Állandó meghívottak: Ispán Imre, Tarr-Pintér Dániel Róbert, Vass Ilona
Bizottsági referens: Dr. Bencze Zoltán jegyző

A bizottság feladat és hatásköre:

1) részt vesz a település nemzetközi és hazai önkormányzati kapcsolatainak fejlesztésében az együttműködési megállapodások kidolgozásában és végrehajtásában;
2) koordinálja a testvérvárosi kapcsolatokat érintő feladatokat;
3) kapcsolatot tart a helyi civil szervezetekkel, szervezi és koordinálja a képviselő-testület civil szervezeteket érintő tevékenységét;
4) térinformatikai rendszer kidolgoztatása (a Rendezési tervekkel összefüggésben), a gyakorlatban történő használatának segítése;
5) fejleszti a községi honlapot;
6) kapcsolatot tart a különböző szakterületek fórumaival és a felmerülő problémákra megoldást keres;
7) Dömsöd Nagyközség népszerűsítése a közösségi médián keresztül;
8) pályázatok figyelése, előkészítése;
9) hivatalon belüli informatikai rendszerek, programok hatékony használatának elősegítése;
10) ingyenes wifi program elindítása;
11) Dömsöd látnivalóit, szálláshelyeit, vendéglőit tartalmazó füzet elkészítése és folyamatos frissítése;
12) a hivatalon belüli és kívüli kommunikáció javítása;
13) az turisztikai program kidolgozása;
14) az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslat elkészítése és előterjesztése,
15) az SZMSZ ügyrendi szabályainak ellenőrzése a testületi munka folyamatában,
16) javaslatot tehet az ügyrendi szabályok érvényesítésére, alkalmazására az ülés levezetőjének,
17) szavazatszámláló bizottságként lebonyolítja a titkos szavazást,
18) javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, emelésére, illetve jutalmazására
19) a Képviselő-testület munkáltatói jogkörét érintő kérdésekben előterjesztést tesz, illetve a testület ilyen döntéseit előzetesen véleményezi,
20) kezeli a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatát, ellenőrző bizottságként eljár a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásban,
21) előkészíti a nemzetiségi önkormányzat véleményezését igénylő előterjesztéseket,
22) véleményezi az önkormányzati társulásokat érintő előterjesztéseket,
23) az önkormányzat rendeleteinek a község lakosaival érthető formában való megismertetése;
24) a képviselő és bizottsági tag felkérésére vizsgálja az adott bizottság jogszerű működését;
25) tárgy szerinti illetékes bizottság hiányában javaslatot tesz a rendeletek felülvizsgálatára, véleményezi az elkészült rendelet-tervezeteket;
26) figyelemmel kíséri, hogy az önkormányzat rendeletalkotási tevékenysége megfelel-e a központi rendelkezéseknek. Szükség esetén javaslatot tesz a szabályozásra, rendeletalkotásra;
27) szükség esetén figyelemmel kíséri a képviselő-testület határozatainak végrehajtását;
28) szükség esetén ellenőrzi a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásának érvényesülését, véleményezi a hatáskör átruházásokra vonatkozó előterjesztéseket;
29) állást foglal a bizottságok közötti hatásköri összeütközések esetén;
30) ellenőrzi a képviselő-testület tagjait megillető jogok és az őket terhelő kötelességek érvényesülését és kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét;
31) kivizsgálja a polgármester, az alpolgármester, a képviselő, a bizottság elnöke, tagja és a nem képviselő bizottsági tag vonatkozásában az írásban benyújtott etikai vonatkozású bejelentéseket, panaszokat, s ennek megfelelően intézkedést kezdeményez;
32) előterjesztést készít a képviselő-testület hatáskörébe tartozó összeférhetetlenségi, méltatlansági és vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos ügyekben;
33) véleményezi az önkormányzatnak alapítványhoz, egyesülethez, vagy szövetséghez történő csatlakozását;
34) véleményezi az önkormányzati társulás létrehozására, valamint az ahhoz történő csatlakozásra vonatkozó javaslatokat, a társulás alapító okiratának elfogadását, illetve módosítását;
35) véleményezi az önkormányzati intézmény létrehozására, átszervezésére, megszüntetésére vonatkozó javaslatokat;
36) tárgy szerint illetékes bizottság hiányában, illetve szakterületét érintően véleményezi az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának tartalmát, annak módosítására javaslatot tesz;
37) tárgy szerint illetékes bizottság hiányában figyelemmel kíséri a közalapítványok tevékenységét;
38) véleményezi a szakterületét érintő közszolgálati szervek éves beszámolóját;
39) javaslatot tesz a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére;
40) javaslatot tesz a képviselő-testület éves közmeghallgatásának időpontjára, és napirendjére.

Az ülések helyszíne: 
A bizottságok üléseit elsősorban a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban kell megtartani.
Szükség szerint a bizottság az üléseit – különös tekintettel a zárt ülésekre – a Dömsödi Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében is megtarthatja.
Bizottsági referens: Dr. Bencze Zoltán jegyző


A bizottsági ülésről történő távollétet, esetleges késést a bizottsági tagok a referensnek lehetőség szerint az ülés előtt legalább két nappal jelezzék.

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében