Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Bizottságok

Gazdasági és Műszaki-Fejlesztési Bizottság
Elnöke: Muzs János
Tagjai: Ispán Ignác, Szűcs Julianna, Varsányi Antal képviselők, valamint Biricz Ferenc, Katona Krisztián, ifj. Németh József
Bizottsági referens: Zsoldos Gáborné gazdasági vezető

A bizottság feladat és hatásköre:

a.) előzetesen véleményezi az önkormányzat költségvetését érintő testületi döntéseket,
b.) az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos beszámolókat, tájékoztatókat előzetesen véleményezi,
c.) véleményezi az önkormányzat költségvetését érintő előterjesztéseket, rendeleteket,
d.) javaslatot tesz az önkormányzati adórendeletek módosítására,
e.) figyelemmel kíséri és gazdasági szempontból elemzi az önkormányzat által eszközölt műszaki fejlesztéseket, beruházásokat, ennek keretében véleményezi az ilyen tartalmú szerződéseket és folyamatosan figyelemmel kíséri azok teljesítését, különös tekintettel a teljesítési garanciákra (határidő, jog és kellékszavatosság, kötbér stb.)
f.) javaslatot tesz az önkormányzat által biztosított szolgáltatások díjainak meghatározása, továbbá a bérleti díjak megállapítása tárgyában,

g.) folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati ingatlanvagyon (vagyonkataszter alapján) helyzetét, esetleges értékesítésre, vételre, illetve azok hasznosítására (bérlet, használat, haszonbérlet stb.) továbbá az ezekkel kapcsolatos szerződéskötési feltételekre tesz javaslatot,
h.) véleményezi az önkormányzati vagyongazdálkodást és pénzügyi gazdálkodást érintő előterjesztéseket,
i.) figyelemmel kíséri az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok működését
j.) intézkedést kezdeményez a Képviselő-testületnél a költségvetési gazdálkodás és az önkormányzati vagyongazdálkodást érintő kérdésekben,
k.) a fentiekben meghatározott a feladatkörébe tartozó kérdésekben tett megállapításairól tájékoztatja a Képviselő-testületet,
l.) figyelemmel kíséri a településfejlesztést és a beruházásokat érintő pályázati lehetőségeket és részt vesz azok bonyolításában.

Az ülések helyszíne: Polgármesteri Hivatal központi épület tárgyaló
Az ülések kezdő időpontja: 15.00 óra
Bizottsági referens: Zsoldos Gáborné gazdasági irodavezető Tel: 24-523-135Népjóléti Biztotság
Elnöke: Lázár József
Tagjai: Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, valamint Ila Gáborné, Tassi Lászlóné 
Bizottsági referens: Hiczné Nagy Andrea

A bizottság feladat és hatásköre:

a.) önkormányzati rendeletben biztosított felhatalmazás alapján I. fokú önkormányzati hatósági jogkört gyakorol,
b.) figyelemmel kíséri és elemzi illetékességi területén élők szociális helyzetét, erről évente a költségvetési koncepció elfogadását megelőzően beszámol a Képviselő-testületnek,
c.) előzetesen véleményezi a feladat és hatáskörébe tartozó rendelet-tervezeteket,
d.) kapcsolatot tart a helyi illetve területi, térségi és országos szintű szociális feladatkörben tevékenykedő szakmai szervezetekkel, intézményekkel és társadalmi szervezetekkel, javaslatot terjeszt a Képviselő-testület felé az ezekkel történő kapcsolatfelvételre.
e.) javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé a költségvetés módosítására feladat és hatáskörének ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében,
f.) előzetesen véleményezi a Képviselő-testület azon előterjesztéseit, amelyek feladat és hatáskörét érintik,
g.) javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé a feladat és hatáskörét érintő rendelet megalkotására, illetve rendelet módosítására.

Az ülések helyszíne: Polgármesteri Hivatal központi épület tárgyaló
Az ülések kezdő időpontja: 13.00 óra
Bizottsági referens: Hiczné Nagy AndreaOktatási és Közművelődési és Sport Bizottság
Elnöke: Szabó Andrea
Tagjai: Csikós Lászlóné, Lázár József, Varsányi Antal képviselők, valamint Nagy Zsolt, Patonai Istvánné, Zsidai Mónika
Bizottsági referens: Mikusné Béky Edit gyámügyi főelőadó

A bizottság feladat és hatásköre:

a.) önkormányzati rendeletben biztosított felhatalmazás alapján I. fokú önkormányzati hatósági jogkört gyakorol,
b.) figyelemmel kíséri és elemzi az illetékességi területén élő gyermekkorúak szociális, oktatási és kulturális helyzetét és erről évente a költségvetési koncepció elfogadását megelőzően beszámol a Képviselő-testületnek,
c.) előzetesen véleményezi a feladat és hatáskörét érintő rendelet-tervezeteket,
d.) előzetesen véleményezi az oktatási és nevelési intézményeket érintő testületi döntéseket
e.) kapcsolatot tart a gyermekjóléti és nevelési-oktatási célú területi, térségi és országos továbbá helyi szakmai szervezetekkel, intézményekkel és társadalmi szervezetekkel,
f.) javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé a költségvetés módosítására feladat és hatáskörének ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében,
g.) folyamatos kapcsolatot tart a gyermekvédelem helyi szervezeteivel, intézményeivel és azoktól felvilágosítást kérhet a feladat és hatáskörébe tartozó kérdésekben,
h.) az önkormányzati fenntartású nevelési- oktatási intézmények tekintetében jogszabály felhatalmazása alapján vizsgálhatja az intézmény működését, ennek érdekében az intézményvezetőtől tájékoztatást kérhet.
i.) részt vesz az önkormányzati sport rendezvények szervezésében,
j.) figyelemmel kíséri a helyi sporttal foglalkozó társadalmi szervezetek és intézmények tevékenységét, azok támogatását, értékeli a kapott támogatások felhasználását és erről a képviselő-testületet tájékoztatja,
k.) elemzi és értékeli a helyi sport szervezetek működését és erről évente beszámol a képviselő-testületnek,
l.) véleményezi a feladat és hatáskörét érintő testületi előterjesztéseket,m.) figyelemmel kíséri a települési sporttal kapcsolatos pályázati lehetőségeket és részt vesz azok bonyolításában.

Az ülések helyszíne: Polgármesteri Hivatal központi épület tárgyaló
Az ülések kezdő időpontja: 13.00 óra
Bizottsági referens: Mikusné Béky Edit Tel: 24-523-124Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
Elnöke: Ispán Ignác
Tagjai: Korona Sándor, Lázár József, Szűcs Julianna képviselők, valamint Keyha-Czeller Piroska, Tarr-Sipos Zsuzsa, Tóbisz László
Bizottsági referens: Varga László vezető-tanácsos

A bizottság feladat és hatásköre:

a.) javaslatot tesz a település szerkezeti terv felülvizsgálatára,
b.) véleményezi a településszerkezeti tervet érintő testületi döntéseket és javaslatot tesz a rendelet módosítására,
c.) koncepciót dolgoz ki a település fejlesztés és település rendezés irányai tekintetében, különös tekintettel a településfunkciókra (idegenforgalmi, rekreáció, mezőgazdasági jelleg) és a térségi, megyei fejlesztési programokra ezt a Képviselő-testület elé terjeszti,
d.) javaslatot tesz a Képviselő-testület felé az önkormányzat tulajdonában lévő közterület elnevezésére,
e.) a Gazdasági Műszaki-fejlesztési Bizottsággal együttműködik a településen megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések aktuális kérdéseiben, és ezekkel kapcsolatos véleményét a Képviselő-testület elé terjeszti,
f.) javaslatot tesz a közterületek funkciójának meghatározására és az ezzel kapcsolatos rendelet módosítására,
g.) kapcsolatot tart fenn a településen működő idegenforgalmi és faluszépítő feladatokat végző társadalmi szervezetekkel,
h.) figyelemmel kíséri a településtisztasági közszolgáltatások és a községgazdálkodási vállalkozás működését,
i.) javaslatot tesz a feladat és hatáskörét érintő testületi hatáskörbe tartozó döntés meghozatalára,
j.) előzetesen véleményezi a feladat és hatáskörébe tartozó testületi döntéseket,
k.) figyelemmel kíséri a településfejlesztést érintő pályázati lehetőségeket és részt


vesz azok bonyolításában

Az ülések helyszíne: Polgármesteri Hivatal központi épület tárgyaló.
Az ülések kezdő időpontja: 15.00 óra
Bizottsági referens: Varga László vezető-tanácsos


Ügyrendi Bizottság
Elnöke: Csikós Lászlóné
Tagjai: Korona Sándor, Muzs János képviselő 
Bizottsági referens: dr. Bencze Zoltán körjegyző

A bizottság feladat és hatásköre:

a.) az SZMSZ. módosítására vonatkozó javaslat elkészítése és előterjesztése,
b.) az SZMSZ ügyrendi szabályainak ellenőrzése a testületi munka folyamatában
c.) javaslatot tehet az ügyrendi szabályok érvényesítésére, alkalmazására az ülés levezetőjének
d.) szavazatszámláló bizottságként lebonyolítja a titkos szavazást,
e.) javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, emelésére, illetve jutalmazására
f.) a Képviselő-testület munkáltatói jogkörét érintő kérdésekben előterjesztést tesz, illetve a testület ilyen döntéseit előzetesen véleményezi,
g.) részt vesz a település nemzetközi és hazai önkormányzati kapcsolatainak fejlesztésében az együttműködési megállapodások kidolgozásában és végrehajtásában,
h.) a Képviselő-testület rendeletében meghatározott felhatalmazás alapján egyéb hatáskört gyakorol
i.) kezeli a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatát,ellenőrző bizottságként eljár a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásban
j.) a kisebbségi önkormányzat véleményezését igénylő előterjesztések előkészítése.

Az ülések helyszíne: Polgármesteri Hivatal központi épület tárgyaló
Az ülések kezdő időpontja: 15.00 óra
Bizottsági referens: dr. Bencze Zoltán körjegyző Tel: 06-20-369-6412; vagy 24-523-126A bizottsági ülésről történő távollétet, esetleges késést a bizottsági tagok a referensnek lehetőség szerint az ülés előtt legalább két nappal jelezzék.