Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Véleményezés

Tisztelt Olvasóink!

Az alábbi rendelet-tervezetet 2020. október 16-ig a jegyzo@domsod.hu email címen véleményezhetik.

 

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

………./2020. (…….) önkormányzati rendelet-tervezete

Dömsöd, Alsó-Dunapart 90. szám (hrsz: 3296/1 ) nyaraló épület előszobájának helyi védelem alá helyezéséről

 

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) - h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§. (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 

  1. § (1) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Dömsöd Nagyközség településképének védelméről és minőségi alakításáról szóló 19/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének (Továbbiakban: Rendelet) 5. § (3) bekezdése értelmében az Önkormányzat helyi védelem alá helyezi a Dömsöd, Alsó-Dunapart 90. szám (hrsz: 3296/1) nyaraló épület előszobáját.

 

  1. § (1) A védelem alá helyezendő épületrész védett értéke Bazsonyi Arany 18 m2 területű falfestménye az előszoba oldalfalain.

(2) A védelem alá helyezés alátámasztó dokumentuma az „Értékvizsgálat a Dömsöd, Alsó-Dunapart 90. szám alatt lévő nyaralóépület előszobájának falait borító szekkó helyi védetté nyilvánítási folyamatához”.

(3) A helyi védelem célja a településen élt művész munkájának értékvédelme.

 

  1. § A rendelet 1. melléklet 1.2. A helyi egyedi védelem alatt álló épületek, épületrészletek jegyzéke a következőkkel egészül ki:

„ nyaralóépület előszobájának 18 m2 alapterületű

 falifestménye (szekkó)                                                                          Alsó-Dunapart 90. (hrsz 3296/1)”

 

  1. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

 

Bencze István sk.

polgármester

dr. Bencze Zoltán sk.

jegyző